Hyresvillkor

När du hyr en bostad är det alltid enligt de nuvarande reglerna för den period du har hyrt stugan i.

Du får alltid hyresvillkor med hyresdokumenten som du får i en e-mail när du har bokat et stuga.

 
Alm. lejebetingelser - Sæson 2024

§ 1. Lejebevis
Lejebeviset bekræfter den indgåede lejeaftale mellem lejer og udlejer af ferieboligen, idet Feriepartner Danmark (herefter FD) alene forestår formidling af udlejningen mellem disse. Den indgåede lejeaftale omfatter den nævnte feriebolig med tilhørende specifikationer.

FD er den part, der stiller feriehuset til rådighed for lejer på vegne af en udlejer og for udlejers regning og risiko, og som giver FD eksklusivret til at formidle udlejning af feriehuset.

Aftaler mellem lejer og FD, som ændrer, modificerer eller ophæver disse lejebetingelser, skal være skriftlige for at have gyldighed. Sådanne evt. ændringer medfører ikke, at lejebetingelsernes øvrige bestemmelser - hverken enkeltvis eller i sin helhed - bliver ugyldige.

§ 2. Deltagere / anvendelse
Ferieboligen må ikke bebos eller anvendes af flere personer end det på hjemmesiden og på lejebeviset anførte personantal, hvilket inkluderer børn. Husdyr må kun medbringes, hvis det fremgår af lejebeviset.

Såfremt ferieboligen anvendes i strid med udlejer og FDs retningslinjer, gældende ret eller den offentlige orden generelt, har FD eller udlejer ret til at få adgang til ferieboligen, og bringer lejer ikke straks forholdene i orden, kan lejer uden varsel blive bortvist og aftalen ophævet, uden at lejer har ret til tilbagebetaling af leje.

Aftale om at holde sammenkomster med flere deltagere end angivet på lejebeviset skal indgås med udlejer. Aftale om at benytte ferieboligen til andet end ferieformål skal aftales med udlejer. FDs lokale bureau formidler aftalen.

§ 3. Rengøring / ansvar
Lejer er kontraktmæssigt forpligtet til at renholde det lejede, og skal ved lejemålets afslutning-
efterlade dette i ryddelig og rengjort stand. Er rengøring inkluderet i lejeprisen, skal det lejede efterlades i ryddelig stand. Evt. manglende rengøring ved afrejse (formidlers skøn) vil blive udført for lejers regning. Slutrengøring kan bestilles hos FDs lokale bureau. Det er ikke tilladt lejer – af hensyn til ansvar over for udlejer af ferieboligen – at overdrage de nævnte rengøringsforpligtelser til tredjemand.

Lejer er ansvarlig overfor alt hvad der forefindes i ferieboligen i den lejede periode. Skulle der opstå skader, er lejer forpligtet til omgående at underrette FD herom. Ikke meddelte skader før afrejse, vil blive udbedret for lejers regning. Skader der opstår i lejeperioden, se i øvrigt Trygs forsikringsbetingelser, vil blive udbedret snarest muligt, og skal erstattes af lejer inden afrejse. Der er ikke fra FDs side tegnet forsikring, som dækker lejerens person eller ejendele i lejeperioden.


§ 4. Betalingsbetingelser
Bestillingen er bindende straks, hvorefter FD fremsender bekræftelse og lejebevis til lejer. Samtidig forfalder 25 % af lejen til betaling. Det resterende lejebeløb skal – på grund af FDs betalingsforpligtelser overfor udlejer - være FD i hænde 70 dage før lejeperiodens begyndelse. Ved bestilling senere end 70 dage før lejeperiodens begyndelse, er hele beløbet forfaldent til betaling ved modtagelse af lejebeviset. Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan FD uden varsel annullere lejeaftalen og lejer vil miste det indbetalte lejebeløb, ligesom lejer fortsat hæfter for betaling af den resterende leje.

Prisforhøjelse som følge af ændrede valutakurser:
Sker der efter lejeaftalens indgåelse ændringer i kurserne imellem den valuta som feriehuset er betalt i og den valuta, hvormed feriehuset afregnes af FD til udlejer, kan lejen forhøjes forholdsmæssigt med samme procentsats, som den anvendte valuta er ændret med, i forhold til valutakursen på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse. FD skal hurtigst muligt orientere lejeren herom, og er på forlangende forpligtet til at fremsende dokumentation for ændringen i valutakursen. Kun hvis forhøjelsen overstiger 10 % af den oprindelige leje, har lejer ret til at annullere lejemålet.

Ved lejeaftaler, der indgås via hjemmesiden, fremsendes lejebeviset til den e-mailadresse lejer opgiver i bookingforløbet. Lejere, der ikke har en e-mailadresse, bedes henvende sig direkte til FDs lokale bureau, der i disse tilfælde fremsender lejebeviset pr. post.

Indgås lejeaftalen via hjemmesiden, er det muligt at vælge mellem bankoverførsel og betaling med betalingskort. Vælges betaling med betalingskort, og falder lejebeløbet til betaling i mere end en rate, trækkes beløbet for de øvrige rater automatisk på den opgivne betalingsdato.

Udløber betalingskortet mellem to rater, eller er FD af anden grund forhindret i at trække beløbet, der forfalder til betaling, fremsendes pr. e-mail information herom til lejer. E-mailen indeholder et link, som lejer er forpligtiget til at tilgå for at indsende de nye kortoplysninger til FD. Indsendelsen foregår via en sikker forbindelse.

Ved lejers annullering af lejemål refunderes eventuelt tilgodehavende jf. § 7 til det i bookingforløbet opgivne betalingskort.

Alle priser er ekskl. el, varme, vand, ekstra inventar mm. Disse ydelser opkræves særskilt, og FD forbeholder sig retten til prisændringer, der udspringer af ændringer i forbrugerpriserne.

§ 5. Depositum
FD er berettiget til at opkræve et depositum, som opkræves sammen med 2. rate betalingen. Depositummet, der tjener som sikkerhed for lejers forpligtelser, returneres senest 2 uger efter afrejse, når tilfredsstillende kontrol af ferieboligen er udført. Forbrug af strøm, olie m.m. kan modregnes i depositum. Skulle depositum ikke dække skyldig saldo, forbeholder FD sig ret til at hæve det skyldige beløb på eventuelt angivet betalingskort.

§ 6. Reklamationer
Skulle der mod forventning være reklamationer i forbindelse med den lejede feriebolig, skal dette meddeles skriftligt til FD senest 48 timer efter indflytning. Ved reklamationer i forbindelse med rengøring, skal FDs lokale bureau underrettes umiddelbart efter indflytning. I modsat fald hæfter lejer for eventuelle fejl og mangler jf. §3.

§ 7. Annullering/Ændringer
Ved annullering af lejeaftale inden 70 dage før påbegyndelse af lejeperioden,
betales 25 % af bruttolejen, dog min. DKK 550. Ved senere annullering eller ved lejers udeblivelse betales hele lejebeløbet med 100 %. Den indgåede lejeaftale, er ikke omfattet af reglerne om fortrydelsesret.

Ændring af lejemål er kun muligt indenfor samme sæson og inden 70 dage før lejeperiodens påbegyndelse, og der beregnes et gebyr på DKK 550. Herefter er ændring af lejebeviset ikke længere muligt. Bestilling af ekstra ydelser kan ske til og med tre dage før ankomst.  Ved annullering eller ændring af lejemålet tilbagebetales evt. gebyrer ikke.

Afbestillingsforsikring ved sygdom (Tryghed Inklusiv)
Ved bestilling af FD feriebolig er der automatisk inkluderet en sygdomsafbestillingsforsikring uden selvrisiko, som er tegnet hos: Tryg A/S. Evt. spørgsmål til forsikringen kan rettes til FD.
Forsikringsbetingelserne findes på denne side og fremsendes gerne på opfordring.

§ 8. Prisgaranti (Tryghed Inklusiv)
Hvis den bestilte feriebolig kan bestilles i samme periode og på samme vilkår, men til en lavere pris i samme valuta fx via en internetportal (dokumentation skal forevises), får lejer tilbagebetalt prisdifferencen.

§ 9. Force majeure og usædvanlige begivenheder
Såfremt FD og/eller udlejer bliver forhindret i at opfylde lejeaftalen, kan FD annullere lejeaftalen uden varsel, som følge af force majeure og/eller usædvanlige omstændigheder, herunder men ikke begrænset til strejker, epidemier, pandemier, krig, natur- og forureningskatastrofer, oversvømmelse el. andre usædvanlige vejrforhold, grænselukning eller anden restriktion der umuliggør gennemførelse af lejemålet, uanset om dette kunne forudses ved lejeaftalens indgåelse, er FD og udlejer berettiget til at annullere lejeaftalen, idet hverken FD eller udlejer kan gøres ansvarlig. FD er ved nævnte tilfælde berettiget til at beholde de af lejer allerede betalte lejebeløb til dækning af samtlige afholdte omkostninger, herunder de salgs- og bookingomkostninger, der er forbundet med lejemålets indgåelse og ophævelse.
 
§ 10. Feriehusudlejernes Brancheforening
FD er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening, og følger de etiske regler, der er gældende for medlemmerne af foreningen. Skulle der i forbindelse med lejemålet opstå problemer, som ikke bliver løst til lejerens tilfredshed, så har lejer mulighed for at indbringe tvisten for Feriehusudlejernes Brancheforenings Ankenævn. Yderligere information om Ankenævnet findes på www.ankenaevnferiehus.dk. Alternativt kan EU-kommissionens online klageportal ec.europa.eu/odr anvendes ved indgivelse af klage.

§11. Kommunikation og markedsføring
Lejers kontaktoplysninger er fortrolige, og videregives ikke til andre. FD må benytte dine kontaktoplysninger til markedsføring af relevante tilbud og ydelser via e-mail og sms.

Lejer har til enhver tid mulighed for at fravælge at modtage informationer fra FD. Det kan ske via mail til info@feriepartner.dk.

§ 12. Ungdomsgrupper
Aldersgrænse på minimum 25 år for grupper fra/på 3 personer og opefter. Dette gælder naturligvis ikke for unge mennesker der holder ferie med deres forældre eller 2 unge mennesker, som vil leje et sommerhus sammen. Kontrolbesøg kan forekomme.

§ 13. Trykfejl
FD tager forbehold for evt. billede– og trykfejl.

§ 14. Værneting
Værneting er den retskreds, hvor ferieboligen er beliggende eller Retten på Frederiksberg, og dansk ret er aftalt lovvalg mellem parterne.

§ 15. Persondatabehandling
For at imødekomme ønsket om at leje ferieboligen og med henblik på, at FD og udlejeren kan opfylde lejeaftalen (EU’s databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b), har FD brug for lejers identifikations- og kontaktoplysninger, dvs. navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Oplysningerne anvendes bl.a. til at sende lejer en bekræftelse samt et lejebevis. Derudover har FD brug for lejers kontooplysninger ift. afregning af depositum efter lejeperioden. For generelt at give alle gæster den bedste oplevelse, beder FD normalt også om navne og alder på alle overnattende gæster. Alle oplysningerne indsamles for at sikre, at lejer modtager en professionel og korrekt behandling samt til løbende intern statistik.
Udlejer kan alene se lejers navn, men ikke lejers øvrige kontaktoplysninger. FD videregiver ikke lejers oplysninger til tredjemand uden lejers samtykke. FD kan dog videregive lejers oplysninger til selskaber koncernforbundet med FD, i den udstrækning dette er nødvendigt for, at FD kan varetage relationen med lejer. Herudover kan FD videregive lejers oplysninger til offentlige myndigheder, hvis det kræves af lovgivningen.
Mere information om FDs persondatabehandling kan findes i persondatapolitikken på FDs hjemmeside (www.feriepartner.dk/persondatapolitik). Eller ved at kontakte FD på info@feriepartner.dk.

§ 16. FDs guide A-Z
FDs guide A-Z om praktiske forhold relateret til lejemålet er en integreret del af aftalegrundlaget. Guiden finder du på FDs hjemmeside https://www.feriepartner.dk/om-os/forretningsbetingelser/a-z/.

 

Dato: November 2023

Stäng